SRP / ENG
ISTORIJAT III ODELJENJA ZA ORGANSKE MENTALNE BOLESTI KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU KCS


III ODELJENJE KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU KCS je formirano na inicijativu naših vrsnih kliničara Prof.dr Dimirija Milovanovića i Prof.dr Josifa Vesela 01.12.1991. godine kao «E» Instituta za psihijatriju KCS za organske mentalne bolesti, a uz odobrenje tadašnjeg direktora Instituta Prof.dr Milana Ignjatovića. Od osnivanja do danas ovo odeljenje je u svojoj delatanosti usmereno ka etiološkoj dijagnostici, ciljanom lečenju i rehabilitaciji organskih mentalnih bolesti, drugih simptomatskih mentalnih poremećaja, epileptičnih poremećaja i poremećaja spavanja. Rad odeljenja odlikuje integralni i integrativni neuropsihijatrijski pristup sa korišćenjem svih raspoloživih dijagnostičkih i terapijskih procedura: kliničkih, neurofizioloških, psiholoških, neuropsiholoških, neuroradioloških, endokrinoloških, neuroftalmoloških, neurootoloških, mikrobioloških, neuroimunoloških, psihofarmakoloških, itd., a sve u cilju primene što je moguće kauzalnije terapije u lečenju organskih moždanih oštećenja i disfunkcija. Nivo ekspertske dijagnostike je postignut na području kliničke psihofiziologije, epileptologije, hipnologije i konsultativne neuropsihijatrije, što je bilo omogućeno i radom Odseka za EEG i kliničku neurofizilogiju (čiji su osnivači bili Akad. Prof.dr Jovan Ristić i Prof.dr Jakov Smodlaka), potom Odseka za kliničku psihofiziologiju i poremećaje spavanja, sada kabineta, čiji je rad neposredno inkorporiran u rad III kliničkog odeljenja. Od dana osnivanja III kliničkog odeljenja, odeljenjem rukovodi Prof.dr Nikola N. Ilanković, koji ujedno rukovodi i Odsekom odnosno kabinetom za psihofiziologiju i poremećaje spvanja. Istraživački rad na odeljenju je sem kliničkih istraživanja, dominantno u domenu biološke psihijatrije, neuropsihijatrije, kliničke neurofiziologije, epileptologije, psihofarmakologije i hipnologije..

Pored Načelnika odeljenja Prof. Ilankovića od 1991. godine do danas na odeljenju su radili lekari specijalisti neuropsihijatri i psihijatri: Dr Jelenka Radaković, Dr Slobodan Šakić, Dr Maja Ivković, Dr Danijela Jovanović i Dr Veronika Bojić. Glavna sestra odeljenja je dugo godina bila vms Bosanka Perić, dok tu funkcija danas vrši vms Zorka Jovanović. Klinički psiholog specijalista na odeljenju je Dr Ivana Leposavić, a radni terapeut je vmt Ilija Jovanović. U Odseku za psihofiziologiju i poremećaje spavanja, sada kabinetu, su kao tehničari radili Bosanka Perić, Branka Petrović, Olga Radojičić, Mirjana Todorović, Veselinka Kijanović, Sanja Nikolić i Nemanja Nestorović.

Sa ovog kliničkog odeljenja direktno i indirektno svoje stručno poreklo vode i eminentni lekari specijalisti u zemlji i svetu: Dr Dejan Budimirović, Dr Dragana Bugarski, Dr Tibor Babinski, Prof. Nebojša Jović, Prof. Dragoslav Sokić, Prof. Branislav Filipović, Prof. Aleksandar Jovanović, Doc. Nađa Marić, Doc. Srđan Milovanović, Doc Gordana Nikolić Balkoski, Ass Milan Latas, i mnogi drugi.

Specijalističku edukaciju iz oblasti organskih mentalnih poremećaja na III odeljenju je obavilo više desetina današnjih specijalista, kao i subspecijalizaciju iz kliničke neurofiziologije.
Uvek je pravo vreme da se uradi ono što je ispravno! - Martin Luter King
Izradu sajta pomogla je farmaceutska kompanija Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson&Johnson. Izrada sajta agencija Blink N